Show simple item record

The development of understanding of symbolic processes in the causation of emotions

dc.contributor.advisorBaucal, Aleksandаr
dc.contributor.otherGvozdenović, Vasilije
dc.contributor.otherPetrović, Danijela S.
dc.contributor.otherKlikovac, Tamara
dc.contributor.otherJanković, Dragan
dc.creatorSimunović, Vojin
dc.date.accessioned2022-06-01T15:54:23Z
dc.date.accessioned2022-09-29T12:02:01Z
dc.date.available2022-06-01T15:54:23Z
dc.date.available2022-09-29T12:02:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8633
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/39869961
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20499
dc.identifier.urihttp://reff.f.bg.ac.rs/handle/123456789/3811
dc.description.abstractРазумевање каузације туђих емоција представља једну од централних тема широке области социјалне когниције (тј. теорије ума). Иако је одавно (Vigotski, 1995; Harris, 2008) познато да и симболички стимулуси могу да буду побуђивачи емоција, пажња истраживача досад је била фокусирана готово искључиво на природне побуђиваче (Mirić i Jevtić, 2012). Подстакнути тиме, а полазећи од појмова менталних стања из социјалне когниције, као и од идеја Кристине Лагатуте (Lagattuta, 2014) о детету као наивном психологу, спровели смо три независне студије у којима је учествовало по 20 испитаника на узрастима од: 5, 9, 12-13 и 16-17 година, као и студената психологије и студената непсихолошких група.У Првој студији утврђено је да су испитаници од најранијег (5 година) узраста наводили симболичке побуђиваче за четири основне емоције, као и да релативна учесталост таквих побуђивача расте између пете и девете године, након чега се не мења значајније. Тако је демонстриран значај симболичких побуђивача за имплицитну психолошку теорију. Анализа по поткатегоријама је показала да се између два поменута узраста смањује релативна учесталост симболичких средстава која опонашају стварност (сликовнице, филмови итд.), а да се повећава релативна учесталост нормативно-симболичких побуђивача (везаних за културу и друштвене институције).Друга студија, која је била фокусирана на тумачење фобија, показала је да велика већина испитаника на свим узрастима фобичару не приписује ирационално уверење него уверење да ће му се десити нешто што заиста може да се деси (нпр. заглављивање у лифту). Фобији се при томе не приписује никакав симболички квалитет, него се она сагледава као прост страх од тога да ће се поновити неко негативно искуство од раније. Субјективни моменат је био присутан само у томе што се фобичару приписује процена да је вероватноћа „злог“ догађаја већа него што заиста јесте, као и у изолованим одговорима на друга питања.Испитаници на свим узрастима су, у Трећој студији, јављање страха код детета услед појаве чудовишта/дивље животиње на екрану/слици/платну углавном тумачили позивањем на објекат, без помињања субјекта и уз упадљив изостанак менталистичких појмова. Ни у овој (као ни у Другој) студији није поновљен налаз који се доследно добија у истраживањима са природним побуђивачима да се са узрастом прелази са спољашњих објашњења на унутрашња, менталистичка. На директно питање о томе шта је дете помислило, испитаници су у великој већини одговора наводили уверење да стимулус стварно постоји, не приписујући му никакав симболички квалитет. На крају, испитаници су били релативно „прецизни“ при процени садашњег узраста детета, као и у предвиђању на ком ће узрасту дете научити разлику између симбола и опажаја.Неочекиване резултате из друге две студије, који указују на слабу диференцираност имплицитне психолошке теорије на различитим узрастима, као и на изостанак развоја, тумачили смо преко менталних процеса (емпатија, „језичка економичност“ итд.), као и преко услова испитивања (школска ситуација, ограничења при испитивању итд.), а дали смо и предлоге за будућа истраживања.sr
dc.description.abstractUnderstanding the causation of other people's emotions is one of the central themes of a broad area of social cognition (i.e. theory of mind). Although it has been known for a long time (Vygotsky, 1995; Harris, 2008) that symbolic stimuli also can be the elicitors of emotions, the attention of researchers so for has been almost exclusively focused on understanding the causation of emotions by natural elicitors (Mirić & Jevtić, 2012). Inspired by that, and starting from the concepts of mental states from social cognition, as well as from the ideas of Kristin Lagattuta (2014) about the child as a naive psychologist, we conducted three independent studies with 20 participants in each age group: 5, 9, 12-13 and 16-17 years, as well as psychology students and students of non-psychological groups.The results of the First study showed that even the youngest respondents (5 years) mentioned symbolic elicitors of the four basic emotions, and that the relative frequency of such elicitors increases between the ages of 5 and 9 years, and after that it does not change significantly with age. The importance of symbolic elicitors for implicit psychological theory has been demonstrated in this way. The analysis by subcategories showed that between these two ages: the relative frequency of symbolic media that imitate reality (picture books, films, etc.) decreases, and the relative frequency of normative-symbolic elicitors (related to culture and social institutions) increases.The Second study, that was focused on the interpretation of phobias, showed that the vast majority of respondents of all ages do not attribute an irrational belief to a phobic, but a belief that something that can really happen will happen to him/her (e.g. getting stuck in an elevator). No symbolic quality is attributed to the phobia, but it is seen as a simple fear that some previous negative experience will be repeated. The subjective moment was present only in the fact that the phobic is attributed with estimation that the probability of an "evil" event is greater than it really is, as well as in isolated answers to other questions.Respondents of all ages, in the Third Study, mostly interpreted the occurrence of fear in a child due to the appearance of a monster / wild animal on the TV screen / picture / cinema screen by referring to an object, without mentioning the subject and with a noticeable absence of mentalistic concepts. In this (as well as in the Second) study, the finding that was consistently obtained in research with natural stimuli - the transition from external explanations to internal, mentalist ones with age - was not repeated. When asked directly what the child thought, the vast majority of respondents pointed out to the belief that the stimulus really exists, without attributing any symbolic quality to it. At the end, respondents were relatively "precise" in assessing the child's current age, as well as in predicting the age when the child will learn to understand the difference between symbols and percepts.Unexpected results from the Second study and the Third study, that indicate a poor differentiation of implicit psychological theory at different ages, as well as an abscence of development, were interpreted through mental processes (empathy, economy of linguistic expression, etc.), as well as through examination conditions (school situation, examination limitations, etc.), and suggestions for future research are given.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкаузација емоција, симболички побуђивачи, социјална когниција, теорија ума, имплицитна психолошка теорија, ментална стања, основне емоције, фобије, симболичка средства која опонашају стварностsr
dc.subjectcausation of emotions, symbolic elicitors, social cognition, theory of mind, implicit psychological theory, mental states, basic emotions, phobias, symbolic media that imitate realityen
dc.titleРазвој разумевања симболичких процеса у каузацији емоцијаsr
dc.title.alternativeThe development of understanding of symbolic processes in the causation of emotionsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-ND
dc.identifier.fulltexthttp://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/id/8947/Referat.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/id/8946/bitstream_8946.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20499


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record